Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Výzva 31 ochranárskych organizácií

11.09.2020 09:24

Otvorená výzva na zastavenie lovu vlka na Slovensku

 

8. 9. 2020

 

Vážený pán minister Ján Mičovský,

vážený pán minister Ján Budaj,

 

 

Vlk je na medzinárodnej úrovni chráneným živočíchom1. Zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní škôd spôsobených kopytníkmi v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ktoré sa na Slovensku v posledných rokoch rátajú v miliónoch EUR. 

 

A významnú úlohu zohráva vlk dravý i pri tlmení šírenia nebezpečného vírusového ochorenia ošípaných a diviakov – afrického moru ošípaných (AMO).

 

Napriek týmto prínosom, je na Slovensku možné vlka loviť2.

 

Už pred rokom sa 29 mimovládnych organizácií obrátilo na bývalú ministerku Matečnú a bývalého ministra Sólymosa a žiadalo zastavenie lovu vlka. Výzvu organizácií podporilo aj  51 835 občanov (https://www.ekoforum.sk/peticia/vlci). Výzva však nebola vypočutá. Preto sa dnes obraciame na vás, ako nových ministrov kompetentných rezortov a žiadame Vás o zastavenie lovu vlka dravého a určenie nulovej kvóty pre jeho lov v nastávajúcej poľovnej sezóne 2020/2021.

 

Sme presvedčení, že v súvislosti s úlohou vlkov pri udržiavaní funkčnosti lesných aj nelesných ekosystémov a ich pozitívnym vplyvom na zdravie populácií kopytníkov, ako aj z dôvodu vysokých škôd, ktoré spôsobujú kopytníky v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, je potrebné zaviesť celoročnú ochranu vlka na Slovensku. V júni 2020 už požiadavku legislatívnej zmeny týkajúcej sa celoročnej ochrany vlkov vzniesol LZ VLK v rámci pripomienkovania Návrhu zákona o poľovníctve (PI/2020/94).

 

Len Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hlási ročne škody na poľnohospodárskych plodinách spôsobené poľovnou zverou v desiatkach miliónov eur. Za rok 2017 dosiahli škody na poľnohospodárskych plodinách podľa komory 16,8 milióna eur, za rok 2018  až 19,8 milióna eur. Miliónové škody spôsobuje zver i na lesných porastoch, aj v poslednej Zelenej správe označujú lesníci ohryz zverou za „významný negatívny faktor pri obnove lesných porastov“.3

 

Čas potvrdzuje aj naše obavy a nebezpečné vírusové ochorenie domácich ošípaných a diviakov - africký mor ošípaných (AMO) sa postupne šíri z juhu na naše územie a zasiahnuté sú aj chovy ošípaných. Z hľadiska tlmenia šírenia AMO je potrebné čím skôr zlikvidovať choré a uhynuté diviaky, čo prirodzeným spôsobom dokážu zabezpečiť práve vlky na území, kde sa vyskytujú stabilné vlčie svorky v priaznivom stave.  Podľa oficiálnych štatistík užívatelia poľovných revírov nedokázali lovom znížiť početnosť diviakov. Ako upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa SR, poľovníci neprispeli podľa jej požiadaviek ani k monitorovaniu šírenia ochorenia (nedodávali vzorky uhynutých diviakov) a likvidácii ohnísk v prírode.

 

Od roku 2000 poľovníci na Slovensku v rámci legálnych možností usmrtili takmer 1800 vlkov. Lov vlkov pritom negatívne zasahuje do celej jeho populácie a môže ovplyvniť zloženie a následne i správanie vlčích svoriek, s vplyvom na spôsob lovu a výber potenciálnej koristi. Tento dlhodobý poľovnícky tlak sa odrzrkadľuje aj na zníženej schopnosti vlčej populácie rozšíriť sa práve do oblastí s vyššou početnosťou raticovej zveri.

 

Čiastočná územná ochrana počas poľovnej sezóny nedokáže zabrániť usmrcovaniu vlkov, ktorých teritóriá presahujú hranice chránených území. Problémom je tiež nelegálny lov, ktorý negatívne ovplyvňuje rozširovanie vlkov mimo súčasný areál ich trvalého výskytu a stabilizáciu vlčích svoriek.

V ďalších krokoch preto žiadame prepracovanie Programu starostlivosti o vlka vo vyššie uvedenom zmysle, zaradenie vlka medzi celoročne chránené živočíchy a následné zrušenie pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu a určenie kvóty lovu vlka dravého.


Zastavenie lovu vlkov a zavedenie ich úplnej a dôslednej ochrany na celom území Slovenska zvýši pozitívny vplyv vlkov na zdravotný stav diviakov a jeleňov, prirodzeným spôsobom prispeje k likvidácii prírodných ohnísk moru v populácií diviakov a tiež k predchádzaniu hospodárskych škôd.

 

 

 

Signatári výzvy:

 

 1. Ing. Karol Kaliský, iniciatíva MY SME LES
 2. Ing. Juraj Lukáč, LZ VLK
 3. Mgr. Miroslava Plassmann, PhD., WWF Slovensko
 4. Ing. Emil Grobauer, Čergovfilm
 5. prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (zakladajúci člen), Slovenský ochranársky snem
 6. Mgr. Miroslav Demko, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
 7. RNDr.Michal Kalaš, Fatranský spolok
 8. Mgr. Katarína Grichová, Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov
 9. Ing. Štefan Szabó, PhD., o.z. SOSNA
 10. Ing. Ľubica Trubíniová, iniciatíva Bratislava otvorene
 11. Ing. Jakub Mrva, Iniciatíva Naše Karpaty, o.z.
 12. Mgr. Richard Medal, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
 13. Mgr. Kristína Hudeková, CEEV Živica
 14. Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
 15. Mgr. Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, n.o.
 16. Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA
 17. Ing. Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
 18. Ing. Ivana Kalafusová, OZ Prales
 19. Hana Fábry, OZ Bratislava fotogenická
 20. MUDr. Peter Tatár, ZO č. 6 SZOPK
 21. Mgr. Katarína Juríková, Greenpeace CEE
 22. RNDr. Peter Drengubiak, OZ Karpatská divočina
 23. Rastislav Mičaník, Nadácia Aevis
 24. RNDr. Eva Stanková, PhD., Tilia, o.z., Rajec
 25. Pavel Petráš, Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA
 26. Mgr. Rudolf Pado, OZ TATRY
 27. RNDr.Pavol Surovec, Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 28. Ing. Martina Paulíková, Združenie Slatinka
 29. MUDr. Juraj Mesík,Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
 30. Ing. Zuzana Hudeková, PhD., Regionálne ekologické centrum Bratislava
 31. Mgr. Zuzana Stanová, zvieracia ombudsmanka, Aliancia združení na ochranu zvierat a OZ Fallopia

 

 

Kontakty:

Iniciatíva MY SME LES, Hlavná 133, 080 01 Prešov

Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

WWF Slovensko, Medená 101/5, 811 02 Bratislava

 

Ing. Karol Kaliský, info@mysmeles.sk

Ing. Juraj Lukáč, LZ VLK, alfa@wolf.sk

Mgr. Miroslava Plassmann, PhD., mplassmann@wwfsk.org

Ing. Emil Grobauer, cergovfilm@gmail.com

 

 

1V zmysle Bernského dohovoru je vlk dravý prísne chráneným druhom a je tiež druhom uvedeným v prílohe Smernice o biotopoch, ktorý si vyžaduje prísnu ochranu a vyhlásenie osobitných chránených území.

2 Od 1. novembra do 15. januára v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a kvót, ktoré určuje ministerstvo pôdohospodárstva.

3 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019 „Zelená správa“.