Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zm. zákona 18/2018 Z.z. a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Prevádzkovateľ fyzická osoba  Ing.Emil Grobauer spracováva vaše osobné údaje v súlade s týmito pravidlami.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame, ak:
• ste podpísali našu hromadnú pripomienku alebo inú podpisovú akciu,
• ste nás podporili finančne,
• ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,
• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
• ste s nami uzatvorili zmluvu.
 
Aké osobné údaje spracovávame?
• Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.
• V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie
osobné či pracovné kontaktné údaje. Napríklad pri podávaní hromadných pripomienok.
• Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom
v zmluve.
 
Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
• Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov  a/alebo
za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali. 
• Komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu
činnosť ohľadne ich podpory a našich následných aktivít.
• Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť
obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie.
• Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje
uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
• Spracovanie hromadných pripomienok, petícií alebo iných podpisových akcií a ich
odovzdanie príslušnej štátnej inštitúcii.
 
Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.
V prípade, že ste náš darca, podporili ste naše aktivity alebo podpisové akcie a týmto
spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem
informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj
z verejnoprospešného účelu našich aktivít.
 
Doba spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom,
zneužitím alebo poškodením. 
 
Miesto spracovania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr.
Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).
 
Zdroj vašich osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje ste zadali na webe, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom

Osobné údaje neposkytneme tretím osobám, okrem prepravných spoločností, ako je Slovenská pošta, UPS a ReMax (dodacia adresa a telefonický resp.e-mailový kontakt.)
 
Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre firmy v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša firma  má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť telefonicky na linke: +421517710398, mailom: vega@vegamicro.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: Ing.Emil Grobauer, Tatranská 18, 08001 Prešov
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od firmy?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
■ Komu odvolanie podávate.
■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.
■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
■Písomným vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu.