Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Vlk chránený živočích

10.09.2020 19:12

Blíži sa začiatok októbra, kedy sa bude rozhodovať o kvóte na lov vlkov v sezóne 2020/2021. Nervozita Slovenskej poľovníckej komory (SPK) narastá zvlášť po tom, keď 31 mimovládnych organizácií zverejnilo 8.septembra 2020 Otvorenú výzvu na zastavenie lovu vlka na slovensku, kde žiadajú nulovú kvótu na lov vlkov v nastávajúcej poľovnej sezóne 2020/2021, zaradenie vlka medzi celoročne chránené živočíchy a celoročnú ochranu vlka na celom území Slovenska, prepracovanie Programu starostlivosti o vlka dravého a zrušenie pracovnej skupiny pre stanovenie podmienok lovu a určenie kvóty lovu vlka dravého.

Reakcia SPK zverejnená 9.septembra 2020 bola nielen nervózna, ale až hysterická. Nielen to! Hemžila sa zavádzajúcimi a neoverenými informáciami. Je potrebné preto na tieto dezinformácie zareagovať, aby verejnosť nebola zavádzaná. Rozoberiem túto reakciu po jednotlivých sporných vyjadreniach. 

SPK: "Tlak verejnosti, štátnych a mimovládnych organizácií v mediálnom priestore je na poľovníkov vyvíjaný tak enormne, že sa za ulovenie vlka vyhrážajú smrťou nie len poľovníkom, ale aj ich deťom, či rodinám." 

Skutočnosť: Tu sa podsúva verejnosti, že sa štátne a mimovládne organizácie vyhrážajú smrťou nie len poľovníkom, ale aj ich deťom, či rodinám. Toto tvrdenie je čistý výmysel. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, žeby sa uvedené organizácie niekomu vyhrážali smrťou. Uviedli síce nejaké príklady vyhrážania, ale spájať ich s uvedenými organizáciami nemožno, nič také z týchto príkladov nevyplýva, jedná sa zväčša o nejakých anonymov, ktorí môžu byť kľudne provokatéri, ktorí majú záujem očierniť mimovládne či štátne ochranárske organizácie. Tento "ťah" SPK nevyšiel, hoci podali trestné oznámenie. Toto podanie prokurátor úplne zamietol ako nedôvodné, čo priznala samotná SPK.

SPK "Z dôvodu ochrany našich členov odmietame, aby poľovníci, ktorí aktívnym manažmentom a teda aj lovom ochraňujú stáda chovateľov oviec, kôz a hovädzieho dobytka, ochraňujú poľovnú zver, ochraňujú trvalo udržateľným spôsobom lovu samotného vlka, boli terčom útokov tých, ktorí nemajú žiadne poznatky o 100 ročnej tradícii organizovaného poľovníctva,"

Skutočnosť: Poľovníci nelovia vlkov tak, že sa aktívne zúčastňujú ochrany stád, ale usmrcujú vlkov náhodným spôsobom. Keď príde vlk, tak ho usmrtia. Teda neexistuje tu žiadna priama súvislosť s ochranou stád. Môžu tak byť usmrtení vlci, ktorí s napadnutím stád nemajú vôbec nič spoločné. Usmrtením jedného alebo oboch rodičov stráca vlčia svorka vedenie a neskúsení mladí vlci môžu častejšie napádať stáda, pretože ide o pomerne ľahko dostupnú korisť neuvedomujúc si riziko, ktoré im pri tom hrozí. Úsmevne znie tiež veta, že "poľovníci ochraňujú poľovnú zver a ochraňujú trvalo udržateľným spôsobom lovu samotného vlka". Tak ich  "ochraňujú", že ich usmrcujú? Logika postavená na hlavu ...

SPK: "Všetky relevantné medzinárodné organizácie i platforma EU „Spolužitie s veľkými šelmami“ vedia, že jediná  správna cesta je aktívny manažment."

Skutočnosť: Páni z SPK mali na mysli zrejme všetky poľovnícke organizácie, ale to určite nie sú všetky relevantné organizácie. Medzinárodné vlčie ochranárske organizácie majú odlišný názor. Aktívny manažment je krycí názov pre štátom povolené usmrcovanie vlkov. Citujem zo stránky európskej aliancie na ochranu vlkov: "Keďže doteraz najrozšírenejšou metódou riadenia praktizovanou v európskych krajinách je usmrcovanie jedincov, ktoré sa ukázalo nielen ako kontraproduktívne a vedecky neopodstatnené, ale aj udržujúce zastarané kultúrne vnímanie vlka ako „škodlivého druhu“ a „problémového druhu“, čo bráni občanom uvedomiť si pozitívne stránky vlka pre prírodu a pre zlepšenie štandardov ľudského života ... 

SPK: "V súčasnosti sa k jeho lovu opäť vracajú okolité štáty, aj napriek prekážkam legislatívy  EÚ, nakoľko spôsobuje škody na hospodárskych zvieratách a vzbudzuje obavy vidieckeho obyvateľstva, čím klesá ich akceptácia v spoločnosti."

Skutočnosť: V okolitých štátoch, teda v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku je vlk celoročne chráneným živočíchom. K lovu vlkov sa tieto štáty nevracajú ani náhodou, je to len zbožné želanie poľovníkov v týchto štátoch. Čo sa babe zachcelo, to sa babe prisnilo ...

SPK: "My poľovníci už budeme len veľmi pozorne sledovať, či sa potvrdia domnienky o znížení stavov raticovej zveri, resp. demagogickému a ničím nepodloženému tvrdeniu o napomáhaní zastavenia šírenia afrického moru ošípaných (AMO). Už na príklade Slanských vrchov, kde sa vlk vyskytuje, vidíme, že zastavenie alebo spomalenie šírenia AMO nefunguje, práve naopak. Naša príroda nie je nástrojom pokusných experimentov."  

Skutočnosť: Poľovníci nemusia na nič čakať, lebo dlhoročné pozorovania ukázali, že v areáli výskytu vlkov je hustota populácie kopytníkov podstatne nižšia, ako mimo tohto areálu (keď neberieme do úvahy nížinné oblasti, kde sa nehrnie vlk, ale ani kopytníky). Čiže tam, kde vlci pôsobia dlhodobo a ich stav je stabilizovaný a priaznivý je jasne preukázané dlhodobými pozorovaniami, že vlci dokázali znížiť stavy kopytníkov. Ničím nepodložené tvrdenie o AMO predviedli páni z SPK. Naše tvrdenia sú vedecky podložené. V tlačovej správe SPK nie je jediný odkaz na vedecké štúdie, ktoré by podporili tvrdenia tam uvedené. Naša príroda je nástrojom na pokusné experimentovanie poľovníkov už dlhé desaťročia. Podľa seba súdim teba. To čo sami robia chcú vytýkať iným? Čo sa týka dezinformácie o Slanských vrchoch, k tomu som napísal  samostatný článok. 

Množstvo zavádzajúcich informácií, ktoré odzneli z úst Alojza Kaššáka v relácii Téma dňa 9.9.2020 na TA3 by vydalo na samostatný článok, tomu sa možno budem venovať nabudúce. Spomeniem napríklad dezinformáciu o tom, že diviak v potrave vlka tvorí 20%, alebo dezinformácie o šírení AMO v Rumunsku, kde vlk žije. 

Skutočnosť: Existuje množstvo potravných analýz vlčej koristi, vedecké štúdie dospeli k záveru, že vlk preferuje ten druh koristi, ktorá sa na jeho teritóriu vyskytuje dominantne. Keď bude v teritóriu vlka prevaha diviakov nad jeleňmi, vlci budú preferovať diviakov a tí budú v jeho koristi tvoriť väčšiu. V Rumunsku sa africký mor ošípaných a diviakov šíri takmer výlučne tam, kde vlci nežijú, podobne je to v Poľsku.

K tomuto tvrdeniu Alojza Kaššáka v spomenutej relácii na TA3, citujem: “Podľa zahraničných štúdií 60 až 70% kadáverov zlikvidujú krkavcovité vtáky, len 3% kadáverov zlikvidujú vlky, vlk sa skôr vyváľa v tom kadáveri, lebo ako predátor sa potrebuje naparfémovať iným pachom” som tiež napísal samostatný článok Mrchožrúti - Scavengers.

Prešov, 10.september 2020, Emil Grobauer