Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Koľko vlkov máme na Slovensku?

03.02.2015 14:06

Koľko vlkov máme na Slovensku? O tom sa vedú vášnivé spory medzi poľovníkmi a neštátnymi ochranármi. Poľovníci počet vlkov nadhodnocujú v záujme povolenia celoročného lovu a neštátni ochranári zase podhodnocujú v záujme celoročnej ochrany vlka. Kvalifikovanejšie odhady by teda mali robiť zoológovia, aj tu však platí, že ich odhady sú viac-menej nepresné a niektoré údaje ŠOP SR staršieho dáta: "V rokoch 2005 - 2006 na základe rôznych metód aj v rámci Slovakia Wolf Census Project bolo zistených v jeseni 270 - 424 vlkov a na konci zimného obdobia 170 až 274 jedincov žijúcich úplne alebo čiastočne na území Slovenska. Bolo identifikovaných 52 vlčích svoriek vrátane 20, ktorých teritóriá prekračovali hranice so susediacimi štátmi (s Poľskom 14, Maďarskom a Českou republikou po 2, s Ukrajinou a Poľskom aj Ukrajinou po jednej svorke) (KRIŠTOFÍK & DANKO 2012). Z toho 40 % má cezhraničné teritóriá, prevažne s Poľskom". .... Píše sa ale rok 2014 a nepresné údaje sú už skoro 10 rokov staré ... Odpoveď na otázku, koľko vlkov máme teda na Slovensku v súčasnosti nepozná nik.

 
Je potom zarážajúce, na základe čoho sa stanovila kvóta lovu vlka dravého (Canis lupus) pre poľovnú sezónu 2014/2015? Okrem toho, údajne bolo pravidlom (aj keď netvrdím, že toto pravidlo je kvalifikované a založené na odbornom pohľade), že sa kvóta lovu vlka určovala na základe počtu ulovených vlkov v predošlej sezóne. Ak by toto pravidlo uplatnili rovnako aj pre rok 2014/2015, potom by sa musela kvóta znížiť hlboko pod 80ks, pretože v minulej sezóne sa oficiálne nahlásilo iba 27 ulovených vlkov.
 
K najnovším odhadom pridávam tieto informácie: Podľa štatistickej ročenky Národného lesníckeho centra žilo v roku 2013 na Slovensku 2102 vlkov. Podľa náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraja Lukáča žilo k marcu 2014 na Slovensku 250 vlkov. Podľa môjho názoru je prvý údaj silne nadhodnotený, čo priznávajú aj sami poľovníci. Druhý údaj je zasa mierne podhodotený, ale bližší k realite, ako údaj NLC. Odhad sa dá urobiť iba tak, že poznáme približný počet svoriek na Slovensku a priemerný počet vlkov na jednu svorku. Kým prvý údaj sa dá zistiť s pomerne dobrou presnosťou (viz. vyššie v texte), dovolím si tvrdiť, že priemerný počet vlkov na svorku je číslo viac-menej vykúzlené z dymu nad pahrebou. Neexistuje celoplošný terénny výskum, ktorý by dokázal presnejšie určiť priemerný počet vlkov na jednu svorku. Napríklad svorka, ktorú dlhodobo sledujem, mala k marcu 2014 desať členov a v apríli/máji sa narodilo 6 vĺčat, ktoré prežili všetky minimálne do augusta 2014. To je spolu 16 vlkov. Tento počet však každý rok kolíše v závisosti od strát, ako je prirodzený úhyn, odstrel a odchod zo svorky. Čísla teda počas roka značne kolíšu. Iba v prípade, žeby sme mali plošne pokrytú podrobnými údajmi dynamiku vlčích svoriek za dlhšie obdobie pre všetky svorky na Slovensku, dokázali by sme kvalifikovane odpovedať na otázku, aký je priemerný počet vlkov na 1 svorku a teda aj na otázku, koľko máme na Slovensku v súčasnosti vlkov.
 

Sami poľovníci priznávajú, že údaje v štatistike NLC sú nadhodnotené. Riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba povedal pre denník Pravda, že sa neriadia údajmi Národného lesníckeho centra, ale expertným odhadom populácie vlkov. Podľa tohto odhadu sa ich počet pohybuje od 400 do 600. Ministerstvo pôdohospodárstva si za stanovením kvóty 2014/2015 stojí. Podľa riaditeľa tlačového odboru MP Petra Hajnalu vychádzalo z údajov o početnosti populácie vlka a návrhov kvóty lovu z okresných úradov. „Pri určení kvóty lovu sa vychádza z toho že výška lovu nesmie prekročiť ročný prírastok populácie, znížený o predpokladané prirodzené straty,“uviedol Hajnala. .

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/336565-lov-na-vlkov-je-to-len-polovnicka-chut-prist-k-trofejam/

Obe informácie sú však nepresné. Pri údaji pána Imricha Šubu chýba, ku ktorému mesiacu v roku je tento počet chápaný a či sa jedná o najnovší expertný odhad, alebo staré údaje povedzme z roku 2005. Ako vieme, na jar sa rodia vĺčatá a počet vlkov vzrastie. Pri údaji Petra Hajnalu zasa chýba informácia, z akého zdroja zobrali informácie o početnosti populácie vlka. Ako vieme, rôzne zdroje sa diametrálne rozchádzajú od 250 až po 2102. Okrem toho mi zo strany poľovníkov chýba kvalifikované zdôvodnenie, prečo je potrebné odstreliť celý ročný prírastok vlkov. Z biológie vlka totiž vieme, že je vrcholovým predátorom s nezastupiteľnou funkciou v ekosystéme schopným autoregulácie svoje vlastnej populácie. Tiež vieme, že je regulátorom stavu veľkých kopytníkov na Slovensku, predovšetkým jeleňa a diviaka. Sami poľovníci uvádzajú, že stavy jeleňov a diviakov sú vysoké. Aký je teda "úžitok" z ulovenia vlka? Jediným (podľa mňa pochybným) "úžitkom" je trofej pre poľovníka. Vlk nie je pre človeka nebezpečný, viac krát som sa o tom presvedčil na vlastnej koži. Na hospodárskych zvieratách spôsobuje minimálne škody, ktoré podľa zákona kompenzuje štát. Vlk tlmí klasický mor ošípaných v populácii diviakov, odstraňuje staršie, mladšie a choré jedince jeleňov a diviakov a je nepochybne perlou našich lesov, ktorú nám mnohé štáty závidia. Nevidím teda žiaden rozumný dôvod pre lov vlka na Slovensku.

V Prešove, 18.11.2014

Ing. Emil Grobauer