Vyhľadávanie


Kontakt

Ing. Emil Grobauer
Prešov

+421517710398

E-mail: cergovfilm@gmail.com

Európska únia začala konanie vo veci canis lupus

13.06.2013 10:54
Európska únia začala konanie proti Slovensku kvôli strieľaniu vlkov. Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK: "Ďakujem VŠETKÝM, ktorí poslali svoje osobné listy!!"

Vážený VLK,

V nadväznosti na našu korešpondenciu zo dňa 15. októbra 2012 týkajúcu sa vašej sťažnosti zaregistrovanej pod číslom CHAP(2011)02621 vás chcem informovať, že bolo zahájené konanie, ktoré predpokladá článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konanie o nesplnení povinnosti, prípad č. 2013/4081) vo veci uplatňovania smernice Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení (ďalej len „Smernica o biotopoch“) pokiaľ ide o lov vlka dravého (canis lupus) v Slovenskej republike.

Komisia dňa 30. mája 2013 rozhodla o zaslaní formálneho oznámenia Slovenskej republike o tejto záležitosti. Na základe odpovede Slovenskej republiky Komisia rozhodne o ďalších krokoch. O ďalšom vývoji vás budeme informovať. Pri tejto príležitosti vás chcem uistiť, že vaše postrehy prezentované vo vašej sťažnosti budú pri našom hodnotení brané do úvahy.

S úctou
[podpis]
Ion CODESCU
 
Pripomeniem v stručnosti, čo bolo obsahom osobných listov, ktoré sme posielali do Bruselu:

1. vlk (Canis lupus) je strieľaný v množstvách, ktoré ohrozujú jeho populáciu, pretože

odstrel je každoročne väčší ako 130 vlkov, pričom oficiálne nahlásený stav vlkov na

Slovensku sa pohybuje v rozmedzí od 250 do 400 kusov.

2. strieľajú sa celé svorky, čo mimoriadne ohrozuje reprodukčnú schopnosť populácie vlka

na Slovensku

3. vlci sa strieľajú aj v oblastiach pri maďarských a českých hraniciach, kde je ich lov

zakázaný podľa slovenského zákona o ochrane prírody a krajiny.

Z týchto dôvodov vás žiadam, aby ste rýchlo a dôrazne celý problém, ktorý je podrobne popísaný

v sťažnosti VLK CHAP(2010)00918 vyriešili v prospech slovenskej populácie vlka

obyčajného (Canis lupus).